4

3

6

5

11

11

\

REGULAMIN „BIEGU ŚCIEŻKĄ KS. KAROLA”
I. ORGANIZATOR
Parafia pw. Wszystkich Świętych
27-200 Starachowice, ul. Św. Barbary 1
II. CEL IMPREZY
1. Upamiętnienie obecności ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II w Starachowicach
2. Popularyzacja „Ścieżki Papieskiej” w Parku Miejskim
3. Popularyzacja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.
4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się 26-ego maja 2024 roku (niedziela) w miejscowości Starachowice.
2. Start i Meta usytuowane są przy wejściu do Parku Miejskiego przy skrzyżowaniu ul. Radomskiej i ul. Fabrycznej.
1. Bieg odbędzie się na dystansie:
- zawodnicy ze szkół podstawowych klasy 1-6 450 m
- zawodnicy ze szkoły podstawowej klasy 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych i pozostali pełnoletni 900 m
2. Trasa Biegu będzie przebiegać ścieżkami typu: asfaltowo-szutrowych. Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach (www.ws.starachowice.pl)
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia Startu i Mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
5. Trasa będzie oznaczona taśmami.
IV. BIURO ZAWODÓW
26 maja 2024 r. (niedziela)
Odbiór pakietów w godzinach: 14:00 – 15:00
V. PROGRAM IMPREZY – BIEG ŚCIEŻKĄ KS. KAROLA
• godz. 14:00 Otwarcie biura zawodów
• godz. 15:00 Biegi dla zawodników ze szkół podstawowych
• 15.30 Bieg dla zawodników ze szkół ponadpodstawowych i pozostałych pełnoletnich
• godz. 15:40 wręczanie pakietu regeneracyjnego (napój i batonik/banan)
• godz. 15:50 wręczenie medali i statuetek
VI. PAKIET STARTOWY
1. Każdy uczestnik Biegu i Marszu otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in. : numer startowy, agrafki.
2. Stu pierwszych uczestników otrzyma na mecie pamiątkowe medale.
3. Po zakończeniu biegu zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny.
4. Podczas Imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.
5. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna (druk dostępny na stronie parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach). Niniejszy dokument można podpisać przy odbieraniu pakietu startowego. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Uczestnictwo w Biegu jest nieodpłatne.
2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się w dwóch formach: droga mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w dniu Biegu w punkcie recepcji.
3. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego
4. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności dzieci i młodzieży do 18 roku życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.
VIII. KLASYFIKACJA
W ramach biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
1. Klasyfikacja Indywidualna Wiekowa z podziałem na dziewczęta i chłopców (od kl. 7 Szkół Podstawowych)
• Uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
• Uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
• Uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8
• Uczniowie szkół ponadpodstawowych
• Dorośli
• Seniorzy 60+
2. Klasyfikacja drużynowa
• Rodzinna (dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie)
• Szkolna
Zgłoszenia rodzin dokonuje kapitan w biurze zawodów, podając numery startowe oraz imiona i nazwiska reprezentantów wchodzących w skład drużyny/rodziny.
Do klasyfikacji rodzin należy zgłosić minimum troje zawodników/zawodniczek. W każdej z klasyfikacji rodzinnej/szkolnej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Biegaczy. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.
Przykładowo:
Rodzina A – (trzy najlepsze wyniki) 2 dzieci i 1 kobieta.
Jeżeli dzieci zajęły miejsca– 2 i 4 , a kobieta 1. Suma ich punktów łącznie wynosi 7.
Rodzina B – (trzy najlepsze wyniki) 1 dziecko i dwoje rodziców
Jeżeli dziecko zajęło miejsce - 2, a rodzice (mama) 5 , (tata) 3 to suma ich punktów łącznie wynosi 10.
Zwycięzcą zostaje Rodzina A.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną rodzinę, o wyższym miejscu decyduje ilość punktów najszybszego zawodnika danej rodziny.
IX. Punkt odżywiania
Na mecie każdy zawodnik otrzyma pakiet regeneracyjny (napój i batonik/banan)
X. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej otrzymają statuetki, medale oraz nagrody rzeczowe, zdobywcy miejsc II– III otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe.
2. 100 pierwszych zawodników otrzyma pamiątkowe medale.
3. Na zakończenie Biegu zostaną wylosowane spośród wszystkich zawodników dodatkowe upominki.
XI. UCZESTNICTWO
1. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie.
2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych dołączone do Formularza Zgłoszeniowego z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Imprezie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Imprezie, w szczególności zasad fair play.
7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz Imprezę.
8. Podczas Startu Głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani.
10. Dane uczestnika Biegu/Marszu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
• organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu, promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu;
• informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej;
• ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi (na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń)
1. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
• dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
1. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.
XII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. „I Bieg ścieżka ks. Karola” zwany jest w dalszej części Regulaminu ,,Biegiem”, Zawodami”, ,,Imprezą”.
2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
3. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
5. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
7. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
8. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.
Serdecznie zapraszamy na „I Bieg Ścieżką Ks. Karola” !
 9378518a0f7067afe1e50cf931b877e6 0
 

9378518a0f7067afe1e50cf931b877e6 1

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria parafialna

Poniedziałek - Piątek
16:30 - 17:30

Sobota
9:00 - 10:00

Telefon dyżurny (kancelaria)
608-725-533

Telefon parafialny
41 274 63 03

Telefon do Ks. Kapelana Szpitala
692-352-367

Polecamy

 

 

fb icon 325x325

images

youtube nowe funkcje 2017 1180x807

duch logo 2017

plus

 pdr new logo www

 wsd

rk

 

https://nrais.dgda.gov.bd/public/jepang/https://learning.modernland.co.id/api/toto/http://himatikauny.org/wp-includes/mahjong-ways-3/https://www.jst.hvu.edu.vn/akun-pro-kamboja/https://section.iaesonline.com/akun-pro-kamboja/https://journals.uol.edu.pk/sugar-rush/http://mysimpeg.gowakab.go.id/mysimpeg/aset/https://jurnal.jsa.ikippgriptk.ac.id/plugins/https://ppid.cimahikota.go.id/assets/demo/https://journals.zetech.ac.ke/scatter-hitam/https://silasa.sarolangunkab.go.id/swal/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/img/cover/10k/